Przydatne druki dokumentów potrzebne w trakcie załatwiania formalności pogrzebowych.

Poniżej znajdują się druki do pobrania. Dotyczą one formalności, które należy załatwić w związku z pochówkiem, zasiłkiem pogrzebowym, kremacją czy przewozem zwłok.

 • ZUS Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy

  Wniosek składany w rejonowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może również przysługiwać pracodawcy, gminie, powiatowi, domowi pomocy społecznej, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeśli pokryły koszty pogrzebu.

 • ZUS-PEL Pełnomocnictwo do ZUS

  ZUS PEL - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczen Społecznych

 • KRUS SR-26 Wniosek o zasilek pogrzebowy

  KRUS SR-26 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składany w KRUS-ie lub zakładzie pogrzebowym

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci ubezpieczonego rolnika, rolnika pobierającego emeryturę lub rentę lub rolnika, który w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej przyznania i pobierania. Zasiłek przysługuje również po śmierci członka rodziny rolnika, rolnika emeryta, rolnika rencisty rodziny pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej.

 • WBE Wniosek o zasilek pogrzebowy
  Wniosek składany w Wojskowym Biurze Emerytalnym. W tym przypadku pracownik WBE ma być świadkiem składania podpisów na wniosku, więc nie można zlecić czynności zakładowi pogrzebowemu.
 • MSWiA Wniosek o zasilek pogrzebowy

  Wniosek składamy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA lub w zakładzie pogrzebowym.

 • Zgoda na pochowanie zwłok

  Oświadczenie krewnych / zgoda na pogrzeb

  Oświadczenie w trybie art. 10, ust. 1 Ustawy z dn. 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • Zgoda na kremację
  Oświadczenie woli zmarłego lub rodziny ze zgodą na kremację
 • Oświadczenie- zezwolenie na ekshumację

  Oświadczenie - zezwolenie, jednogłośna zgoda najbliższych, żyjących członków rodziny, na przeniesienie zmarłego do innego grobu (ekshumację). Dokument składany pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 • Wniosek o pozwolenie na transport zwłok

  Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Zdrowia - www@.mz.gov.pl.