Procedury w przypadku śmierci

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU

 1. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu:
  • Wzywa się lekarza pogotowia ratunkowego (nr tel. 999, z telefonu komórkowego 112), który stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną.
  • Z kartą informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego, który wystawia kartę zgonu.
  • W przypadku, gdy zmarły nie miał lekarza rodzinnego kartę zgonu wystawia lekarz pogotowia na miejscu.
  • Stwierdzenie zgonu jest podstawą by przetransportować ciało.
 2. Jeżeli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:
  • Należy udać się do Prokuratury Rejonowej po pozwolenie na odebranie ciała.
  • Po wykonaniu sekcji zwłok Zakład Medycyny Sądowej wystawia kartę zgonu.
 3. Jeżeli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a odstąpiono od wykonania czynności śledczych, co zostało potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej
  • Karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w punkcie 1.
 4. Jeżeli osoba zmarła w szpitalu:
  • Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

AKT ZGONU

W Urzędzie Stanu Cywilnego, w miejscu zgonu, należy zarejestrować kartę zgonu.

Do rejestracji potrzebne będą nam następujące dokumenty:

 • dowód osobisty i paszport osoby zmarłej ( w przypadku ich braku składamy oświadczenie);
 • karta statystyczna wraz z kartą zgonu;
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej;
 • w przypadku osoby, która pozostawała z związku małżeńskim będzie również potrzebny dowód osobisty współmałżonka.

Do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej potrzebujemy karty zgonu w odpowiednią adnotacją uzyskaną w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Możemy zlecić zakładowi pogrzebowemu załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem aktu zgonu, oprócz przypadku, gdy ciało sprowadzamy z zagranicy.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci przysługuje:

 • ubezpieczonemu;
 • renciście;
 • emerytowi;
 • osobie, która w chwili śmierci nie miała ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, ale spełniała kryteria do jej uzyskania;
 • członkowi rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty;
 • w przypadku kiedy śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłki macierzyńskiego, chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaleniu ubezpieczenia.

Zasiłek otrzymuje osoba, która faktycznie poniosła koszty pogrzebu.

Zasiłek w pełnej kwocie przysługuje osobie spokrewnionej ze zmarłym w pierwszej linii- małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby przysposabiające, wnuki, i to bez względu na kwotę kosztów poniesionych przy organizacji pogrzebu.

W przypadku osoby spoza tej grupy, dalsi krewni czy osoba obca, zwrot kosztów następuje do kwoty nie wyższej niż kwota zasiłku pogrzebowego.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DLA ZAKŁADU POGRZEBOWEGO

 • faktura zakładu pogrzebowego;
 • wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku;
 • legitymacja emeryta lub rencisty ( jeśli zmarły takową posiadał). Gdy nie możemy jej znaleźć składamy oświadczenie;
 • zaświadczenie z zakładu pracy;
 • zaświadczenie z urzędu pracy;
 • zaświadczenie z MOPS-u.

JEŻELI KOSZTY POGRZEBU PONOSI OSOBA SPOZA PIERWSZEJ GRUPY POKREWIEŃSTWA to oprócz dokumentów wymienionych wyżej wnioskodawca musi przedstawić wszelkie rachunki i faktury związane z wydatkami na pogrzeb, ponieważ ZUS wypłaci zasiłek do kwoty udokumentowanej rachunkami.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po 12 miesiącach od dnia śmierci osoby, której zasiłek przysługuje.

INFORMACJE O ZASIŁKU POGRZEBOWYM NA STRONIE ZUS

Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej na stronie ZUS-u, jak uzyskać zasiłek pogrzebowy.