Odprawa pośmiertna

ODPRAWA POŚMIERTNA

Odprawa pośmiertna przysługuje w przypadku śmierci pracownika i jest wypłacana przez pracodawcę rodzinie pracownika. Świadczenie to nie ma związku z zasiłkiem pogrzebowym i jest wypłacana osobie, która poniosła koszty pogrzebu.
Kodeks pracy za członka rodziny uznaje małżonka pracownika lub:

  • dzieci własne lub przysposobione – do ukończenia 16 lat, jeśli uczą się to do czasu jej ukończenia, ale nie dłużej niż do 25 lat lub – jeśli nie są zupełnie zdolne do pracy, bez względu na wiek,
  • dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, również dzieciom w rodzinach zastępczych, jeśli zostały przyjęte na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią pracownika, chyba że śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach,
  • rodzicom, również macosze i ojczymowi, osobie przysposabiającej, jeśli ukończyły 50 lat albo są niezdolne do pracy, lub wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym.

Odprawa pośmiertna wypłacana jest bez względu na czas zatrudnienia pracownika, nawet w przypadku umowy na okres próbny. Przysługuje również w przypadku samobójstwa pracownika.
Odprawa pośmiertna będzie przysługiwała nie tylko, gdy śmierć pracownika nastąpiła podczas wykonywania przez niego pracy, ale również gdy przebywał on na zwolnieniu chorobowym, urlopie macierzyńskim czy urlopie wypoczynkowym.
Odprawa pośmiertna nie przysługuje jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie jest niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z ogólnymi zasadami.

WYSOKOŚĆ ODPRAWY POŚMIERTNEJ

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik zatrudniony był mniej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy u tego samego pracodawcy i nie mają znaczenia przerwy między nimi. Jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła w ramach przejęcia zakładu pracy, czy też kiedy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego, to również czas ten będzie wliczany do okresu zatrudnienia branego pod uwagę przy obliczaniu wysokości odprawy.

Kwestia odprawy pośmiertnej uregulowana jest w art. 93 Kodeksu pracy.