Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy należy się osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która o niego występuje. Jeżeli wniosek zostanie złożony za późno, zasiłek nie zostanie przyznany. Kwota zasiłku na razie pozostała niezmieniona u wynosi 4000 zł.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

W razie śmierci:

 • pracownika;
 • emeryta lub rencisty;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki by uzyskać i pobierać świadczenia;
 • członka rodziny pracownika, rencisty lub emeryta.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Do otrzymania zasiłku pogrzebowego będziemy musieli przedstawić i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłki pogrzebowego;
 • oryginały rachunków, faktur dotyczące kosztów pogrzebu, jeśli oryginały zostały złożone w banku – kopie dokumentów księgowych potwierdzonych przez bank;
 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty, w celu potwierdzenia pokrewieństwa czy powinowactwa.

W sytuacji kiedy pogrzeb zorganizowany został na koszt państwa, organizacji społecznej czy politycznej, należy przedstawić zaświadczenie tego organu, stwierdzające pokrycie kosztów oraz rachunki  poniesionych kosztów, wystawionych na osobę, która występuje z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Wniosek

Do wypełnienia wniosku o zasiłek pogrzebowy będziemy potrzebowali takich danych osoby zmarłej, jak m.in. PESEL, NIP. Musimy również podać informacje czy zmarły miał ustalone prawo do emerytury, czy pobierał zasiłek przedemerytalny, czy otrzymywał rentę, rentę socjalną, zasiłek chorobowy, macierzyński albo świadczenie rehabilitacyjne.
Do wniosku należy dołączyć faktury, rachunki dokumentujące poniesienie kosztów pogrzebu złożyć w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o niego.
Wniosek można złożyć:

 • osobiście;
 • pocztą;
 • elektronicznie przez PUE ZUS;
 • przez osobę upoważnioną;
 • przez zakład pogrzebowy - w przypadku składania wniosku przez członka rodziny.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie ZUS-u,
Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
Na końcu formularza zamieszczona jest informacja dotycząca zasiłku i składania wniosku.

Wygaśnięcie prawa do zasiłku

Prawo do zasiłku wygasa jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której zasiłek przysługuje.
W sytuacji kiedy ciało zidentyfikowano lub odnaleziono później albo z powodu innych przyczyn niezależnych od osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

W tej sytuacji należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający późniejsze odnalezienie, identyfikację osoby zmarłej, którym jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności, w których nie można było złożyć wcześniej wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego.