Grób murowany a ziemny

GRÓB MUROWANY

dół w ziemi z wymurowanymi bokami do poziomu gruntu, w którym składa się trumnę lub urnę. Ponad trumną czy urną zakłada się sklepienie.

GRÓB ZIEMNY

dół w ziemi, gdzie składa się trumnę albo urnę i zasypuje ziemią.

Przygotowanie grobu murowanego jest wiele droższe niż przygotowanie grobu ziemnego. Wiąże się z poniesieniem opłat za wymurowanie, jak i udostępnieniem miejsca grzebalnego na cmentarzu, które jest również droższe. Ceny te są różne ze względu np. na popularność cmentarza, miasto, sektor. Tak np. w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Północnym zapłacimy za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób pojedynczy ziemny 1800 zł, a w Gdyni 880 zł, z wyłączeniem cmentarza witomińskiego, gdzie opłata jest dwukrotnie wyższa.
Pojedynczy grób ziemny czy murowany jest objęty opłatą prolongacyjną, którą należy uiszczać co 20 lat. Jeśli kolejna opłata nie zostanie wniesiona, grób może zostać zlikwidowany a szczątki osoby pochowanej przeniesione w inne miejsce bądź zakopane głębiej.
Inaczej wygląda sytuacja z grobami urnowymi czy rodzinnymi- zarówno ziemnymi jak i murowanymi. Tutaj opłatę wnosi się jednorazowo i uzyskuje prawo do wieczystego użytkowania.
Administracja cmentarzy nie ma obowiązku powiadamiać o zbliżającym się czy przekroczonym terminie wniesienia opłaty prolongacyjnej. W praktyce jednak często kancelarie szukają kontaktu z rodziną czy zamieszczają informacje, tabliczki na grobie.

Przepisy regulujące chowanie osób zmarłych, jak i rodzaje grobów zawiera Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.